Anglický jazyk – výstupy

Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 4. ročníku

Ústní projev Umí reagovat na jednoduché nacvičené podněty. Rozumí jednoduchým větám se známou slovní zásobou. Reprodukuje písničky, říkanky. Vyjádří jednoduchou větou co umí/neumí, co má/nemá rádo. Umí říci jednoduché věci o sobě.
Psaní Doplňuje slova do vět. Poskládá zpřeházená slova podle správného slovosledu do jednoduchých vět. Umí napsat jednoslovnou odpověď.
Čtení Rozumí jednoduchým větám se slovní zásobou probíraných témat. S obrazovou podporou (pomocí komiksu) dokáže pochopit příběh.
Poslech Rozumí základním příkazům používaných ve škole a ve vybraných situacích. Ukáže na obrázku popisovaný předmět.

Na konci 3. ročníku dosáhne úrovně „A0“, která není dle společného evropského referenčního rámce stanovena. Požadavky na zkoušku Starters:

Ústní projev – dokáže splnit jednoduché instrukce, odpovědět na jednoduché otázky týkající se jeho osoby a jeho rodiny, dokáže vytvořit jednoduché věty o sobě

Psaní – dokáže napsat jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky, dokáže správně psát známá slova

Čtení – rozumí známým slovům a otázkám

Poslech – rozumí jednoduchým otázkám, týkajících se jeho osoby a jeho rodiny, dokáže ukázat správný obrázek podle poslechu, dokáže umístit objekt na správné místo

V druhém pololetí 3. ročníku doporučujeme složení zkoušek z jazyka YLET úrovně Starters.

Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 6. ročníku

Ústní projev Umí se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že jeho protějšek věty opakuje pomaleji nebo je vyjádří jinými slovy a pomůže formulovat, co se dítě snaží říci. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud jde o známá témata. Umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije, lidi, které zná, a věci, které má. Umí představit sebe a ostatní.
Psaní Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích. Umí vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa…).
Čtení Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám (v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích).
Poslech Rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho a jeho rodiny, mluví-li lidé pomalu a zřetelně. Rozumí číslům, údajům o cenách a o čase.

 

 

Na konci 5. ročníku dosáhne úrovně A1společného evropského referenčního rámce, který je definován:

Ústní projev – komunikuje při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech, umí klást otázky a odpovídat na ně, umí jednoduše konverzovat o běžných  situacích ( rodina, místopis, záliby)

Psaní – umí napsat jednoduchý stručný text, umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, umí napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

Čtení – rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. v oznámeních, na plakátech, v inzerátech, umí číst jednoduché texty, vyhledá informace v reklamách, prospektech, jídelních lístcích atd., rozumí jednoduše napsaným krátkým dopisům

Poslech – rozumí větám a často používaným slovům v oblasti, k níž má bezprostřední vztah ( rodina, záliby, přátelé), je schopen postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení

V druhém pololetí 5. ročníku doporučujeme složení zkoušek z jazyka YLET úrovně Movers.

Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 8. ročníku

Ústní projev Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci samo udržovalo. Umí použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsalo svou rodinu a jiné lidi, své a jejich zájmy.
Psaní Umí psát krátké a jednoduché poznámky týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis.
Čtení Umí číst krátké jednoduché texty. Rozumí krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům. Umí vyhledat konkrétní očekávané informace v běžně používaných materiálech, např. v inzerátech, prospektech a jídelních lístcích.
Poslech Rozumí větám a často používaným slovům z oblastí, které se ho bezprostředně týkají (rodina, nakupování, blízké okolí, škola). Dokáže pochopit smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení.

Na konci 7. ročníku dosáhne úrovně A2společného evropského referenčního rámce, který je definován:

Ústní projev – umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech, zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet

Psaní – umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb, umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, představit se jednoduchými větami.

Čtení – umí číst krátké jednoduché texty, vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, prospekty, jídelní lístky, jízdní řády..), rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům

Poslech – rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (zákl. informace o jeho osobě, rodině, nakupování,…), dokáže pochopit hlavní smysl krátkých jasných a jednoduchých zpráv, rozpozná téma diskuse, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně

V druhém pololetí 7. ročníku doporučujeme složení zkoušek z jazyka YLET úrovně Flyers.

Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 9. ročníku

Ústní projev Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá, nebo která souvisejí s každodenním životem. Umí jednoduchým způsobem spojit fráze tak, aby popsalo své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo vylíčit obsah knihy nebo děj filmu.
Psaní Umí napsat jednoduchý souvislý text na téma, které dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.
Čtení Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě. Rozumí popisům událostí, pocitů, přání apod. v osobních dopisech.
Poslech Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase atd. Rozumí hlavnímu smyslu většiny rozhlasových a televizních programů, které se zabývají tím, co ho zajímá, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Na konci 9. ročníku dosáhnou žáci úrovně B1společného evropského referenčního rámce, který je definován:

Ústní projev – Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Psaní – Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Čtení – Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Poslech – Rozumím  hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

V druhém pololetí 9. ročníku mohou žáci složit zkoušku z jazyka Cambridge University úrovně PET. Ke složení této zkoušky doporučujeme absolvování přípravného kurzu v časové dotaci 2 hodiny týdně v průběhu 8. a 9. ročníku.