Základní škola Bernarda Bolzana o. p. s zahájila svoji činnost 1. září 1997 otevřením dvou prvních a jedné třetí třídy. Škola byla zřízena na základě doporučení ministra školství České republiky pod záštitou bavorského ministra školství, vědy a kultury. Zakladatelkou a ředitelkou školy se stala Mgr. Marie Berková.

Slavnostního zahájení činnosti školy se zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR pan Jiří Gruša, velvyslanec SRN v ČR pan Anton Rossbach, zástupce bavorského ministra školství, vědy a kultury a celá řada významných osobností z kulturní a hospodářské oblasti. Škola nese čestné jméno Bernarda Bolzana. Jméno tohoto katolického kněze, filozofa, vědce a pedagoga je pro naši činnost velkým závazkem a současně nejlépe vyjadřuje poslání naší školy.V souladu s novými zákony upravující činnost neziskového sektoru byla původní nadace změněna na obecně prospěšnou společnost.

(Omlouváme se za kvalitu některých starších fotografií.)

Školní rok 2016/2017

Rekonstrukce šaten.

img_5132img_5123img_5006

Školní rok 2015/2016

Bolzano v zahraničí – Španělsko, Portugalsko, Finsko

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a
školských zařízeních.

Jednotlivé kurzy učitelů, kteří vyučující cizí jazyk na ZŠ Bernrda Bolzana o.p.s.

  • Jazykový kurz pro 1 učitele – standardní/intenzivní angličtina dle výsledků rozřazovacího kurzu na dané jazykové škole (min. 40 vyuč. hodin + 5 vyučovacích hodin individuální výuky) – lokalita Eastbourne (Velká Británie)
  • Jazykový kurz pro 2 učitele – standardní/intenzivní angličtina dle výsledků rozřazovacího kurzu na dané jazykové škole (min. 40 vyuč. hodin) – lokalita Paignton (Velká Británie)
  • Jazykový kurz pro 2 učitele – standardní němčina (min. 40 vyuč. hodin, z toho 10 individuálních lekcí pro dvojici) – lokalita Salzburg (Rakousko)

V rámci projektu bylo vysláno na stínování škol v zahraničí  10 učitelů.

  • lokalita Seinäjoki (Finsko) – 1 pedagog
  • lokalita Almada (Portugalsko) – 2 pedagogové
  • lokalita Sagunt (Španělsko) – 7 pedagogů

dsc_0051 img_0896img_8389

dsc_0045 img_1231 img_8159 

Technika a jazyky na Bolzanu

Projekt byl mimo jiné zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ. Cílem aktivity bylo technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Pro realizaci slouží potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky i pedagoga.

img_5840img_5841

Školní rok 2014/2015

V rámci projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti, který byl podpořen MŠMT, byla vydána odborná příručka pro učitele českého jazyka, jejímiž autorkami jsou Mgr. Klára Vakočová a Mgr. Jitka Macháčková.

Metodická příručka zde

ctenarska-gramotnost_prirucka

Školní rok 2013/2014

Rekonstrukce Školního náměstí.

obrazek1

Školní rok 2012/2013

Nová učebna anglického jazyka

p1200117p1200116 p1200118 

Školní rok 2011/2012

27. 3. 2012 byla naší škole schválena realizace projektu Technika očima dětí (usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje). Tento projekt bude financován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 2 177 253,- Kč. Cílem projektu je podpora technického vzdělávání od 1. do 9. třídy, zejména v rámci předmětů člověk a svět práce, fyzika a informační technologie. V rámci školního vzdělávacího programu budou vytvořeny vazby mezi uvedenými předměty, budou pořízeny robotické edukativní stavebnice typu Lega nebo Merkuru a tablety. Zároveň bude posílena oblast technických praktických činností, zejména práce s různými typy materiálů, na což budou pořízeny aku-přístroje (šroubováky, pilky, brusky, atd.) a nástroje.

p1200114 p1200124

Školní rok 2010/2011

Projekt Bolzanova interaktivní škola

Východiska projektu

Na základě aktuální evaluace školy ze dne 20. 9. 2008, strategického plánu rozvoje školy a v souladu s usneseními správní rady Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. byly předloženy projektové žádosti do operačních programů ROP a OP VK. Předložené projekty byly následně podpořeny ze SF EU a jejich realizace je východiskem ke zpracování projektového záměru projektu Bolzanova interaktivní škola (zkráceně BIŠ). S ohledem na to, že projektem Bolzanova barevná škola podpořeným z ROP byla vytvořena infrastruktura pro výuku přírodovědných předmětů a že následným projektem financovaným z OP VK bylo podpořeno především jazykové vzdělávání a oblast ICT, je nutno podpořit projektem BIŠ výuku přírodovědných předmětů. Čtenářská gramotnost na ZŠ Bernarda Bolzana vykazuje pouze standardní úroveň (viz dlouhodobé výsledky testování SCIO), proto je podpořena také tato oblast. Realizace projektu byla zahájena 1.9.2010.

Cíle projektu

  • Zkvalitnění čtenářské gramotnosti dětí
  • Rozvoj matematických dovedností žáků
  • Inovace a zkvalitnění výuky v předmětech přírodovědného zaměření
  • Finanční gramotnost žáků

Od 1.9.2010 je žákům k dispozici nový čtenářský koutek se dvěma čtečkami v rámci Informačního centra – knihovny. Dle zájmu žáků jsou každý měsíc zakoupeny nové knihy.

dsc_0084dsc_0068

 

Školní rok 2009/2010

V letošním roce byla v rámci projektu Bolzanova Barevná škola dobudována 2. část – podkroví. Největší prostor zaujímá rukodělná dílna zaměřená na rukodělné a výtvarné činnosti.Na tento prostor navazuje biologická laboratoř , kde je umístěno paludárium se čtyřmi biotopy. Žákům jsou k dispozici mikroskopy propojené s počítači – pro lepší zobrazování.Protože je naše škola zaměřena na jazykovou výuku nechybí v nové části jedna jazyková učebna.

thumb-p2240088thumb-p2240086thumb-p2240087

Školní rok 2008/2009

Žáci druhého stupně naší školy si mohou od 1. října popovídat a odpočinout v novém klubu, který byl spolufinancován v rámci projektu Bolzanova barevná škola Evropskou unií a podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj.Klub mohou žáci navštěvovat před vyučováním, v době poledních přestávek nebo po skončení výuky. Vybavení prostor si žáci vybrali sami před dvěma roky v anketě školního klubu.   V rámci výše uvedeného projektu byla pro naše prvňáčky připravena zcelá nová třída.

thumb-pa010076-20-20kopie-1thumb-dscn0603thumb-pa010069-20-20kopie-1

Školní rok 2007/2008

Slavili jsme 10.výročí založení.V týdnu od 10.9. do 14.9. proběhl týden oslav ve škole, jehož součástí byly přednášky o osobě B.Bolzana, návštěva v Těchobuzi, kde pobýval B.Bolzano a které se zúčastnili všichni žáci. Nechybělo ani projektové vyučování. Oslavy vyvrcholily slavnostním otevřením školního hřiště a dnem otevřených dveří.

IMG_1339IMG_1340

Školní rok 2006/2007

V tomto školním roce se škola přestěhovala ze svých původních prostor/ Přehořovka na Tržním náměstí a Žižkova bašta na Náměstí Mikuláše z Husi/ do nově zrekonstruované budovy školy na Školním náměstí /Parkány/. Tato budova vytvořila nové možnosti pro další rozvoj činnosti školy. V budově se nachází kinosál, internet klub i ubytovna pro mládež. V rámci celoživotního vzdělávání zde probíhají jazykové a počítačové kurzy. V nové budově jsme uvítali 26 nových žáčků.

Školní rok 2002/2003

26. března 2003 navštívil školu pan prezident Václav Klaus.IMG_1344

 

 

 

Školní rok 2001/2002

V roce 2002 škola slavila 5. výročí založení, kdy v rámci oslav byla zasazena na Tržním náměstí “ Lípa česko-německého přátelství“.IMG_1338

Školní rok 2000/2001

1.- 6. třída1.A – Z. Trska , 2.A  – Z. Uhlířová, 3.A – O. Novotná, 4.A – M. Berková, 5.A – D. Stibalová,6.A – P. Dvořáková

Rodilý mluvčí J.Finke

Školní rok 1999/20008. září navštívili naši školu: pan prezident Václav Havel
Jeho excelence prezident Spolkové republiky Německo – pan Johannes Rau
IMG_0040 – kopieIMG_0035 – kopieIMG_0019 – kopieIMG_0020IMG_0021 – kopie – kopie