Závěry šetření České školní inspekce v jednotlivých oblastech

(8. – 10. 12. 2015)

 

Předmět inspekční činnosti

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

 • Podmínky pro realizaci vzdělávacích programů jsou na požadované úrovni, pedagogické vedení školy a oblast získávání finančních prostředků prostřednictvím projektů jsou nadstandardní.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

 • Průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům je na požadované úrovni, v oblasti rozvoje jazykové a informační gramotnosti na výborné úrovni.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

 • Výsledky vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávaní ve vztahu ke vzdělávacím programům jsou na nadstandardní úrovni.

 

ZÁVĚRY

 • Silné stránky, příklady dobré praxe, zásadní pozitiva:
  • řízení a pedagogické vedení školy ve vztahu k dlouhodobé koncepci rozvoje školy
  • zajištění finančních prostředků díky úspěšným žádostem o čerpání ze strukturálních fondů EU
  • systematické sledování výsledků vzdělávání, které jsou dlouhodobě v souladu s deklarovanými výstupy
  • systematická podpora čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a informační gramotnosti a jejich vzájemné propojenost
  • široká nabídka volnočasových aktivit podporujících všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti

Celý areál školy prošel postupnou a rozsáhlou rekonstrukcí, byly dobudovány potřebné prostory pro odborné učebny. Obměna materiálně – technického vybavení probíhá průběžně na základě dlouhodobé koncepce, pro financování byla úspěšně využita řada projektů. Škola úspěšně pokračuje v posilování výuky cizích jazyků (rodilý mluvčí, výuka výtvarné výchovy v 8. a 9. ročníku v anglickém jazyku), informačních technologií a dalších oblastí výuky. Pro žáky a rodiče byl spuštěn elektronický komunikační systém, který zlepšuje informovanost o průběhu a výsledcích vzdělávání. Rozvoj pravidelné spolupráce s vnějšími partnery vede k podpoře všestranného rozvoje žáků.

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů je právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení celkově hodnocena jako nadprůměrná.