Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 5. ročníku
Ústní projev Žák vyslovuje foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby. Žák sdělí ústně základní údaje o své rodině. Aktivně se zapojí do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace a pochopí její obsah. Umí sestavit krátký dialog.
Psaní Žák dokáže jednoduchými větami popsat známý obrázek.
Čtení Žák rozumí jednoduchým větám vztahujícím se k osvojenému tématu. Žák rozumí známým každodenním výrazům.
Poslech Žák rozumí jednoduchým větám a pokynům vztahujícím se k osvojenému tématu. Žák rozumí známým každodenním výrazům.

 

Na konci 4. ročníku dosáhne úrovně „A0“, která není dle společného evropského referenčního rámce stanovena.

Ústní projev – dokáže splnit jednoduché instrukce, odpovědět na jednoduché otázky týkající se jeho osoby a jeho rodiny, dokáže vytvořit jednoduché věty o sobě

Psaní – dokáže napsat jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky, dokáže správně psát známá slova

Čtení – rozumí známým slovům a otázkám

Poslech – rozumí jednoduchým otázkám, týkajících se jeho osoby a jeho rodiny, dokáže ukázat správný obrázek podle poslechu, dokáže umístit objekt na správné místo

 

 

Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 7. ročníku

Ústní projev Žák se zapojí do jednoduché konverzace vedené  běžnými a pečlivě vyslovovanými výrazy. Žák sestaví jednoduché otázky sestaví odpovědi na ně. Žák dokáže sdělit základní údaje o každodenních situacích a dokáže se domluvit jednoduchým způsobem v denních situacích.
Psaní Žák sestaví jednoduché sdělení v písemné formě a formuluje reakci na něj. Žák sestaví blahopřání, pozdrav, napíše jednoduchý e-mail. Žák zvládá základy písemného projevu. Žák napíše jednoduchá sdělení za použití správných gramatických struktur a vět.
Čtení Žák v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku. Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a obsahu autentických materiálů přiměřené úrovně. Žák používá dvojjazyčný slovník.
Poslech Žák rozumí jednoduchým pokynům při práci a dokáže na ně adekvátně reagovat. Žák rozumí základním frázím a jednoduchým větám. Podle poslechu dokáže z rozhovoru porozumět informacím a reprodukovat je běžnými výrazovými prostředky.

 

Na konci 6. ročníku dosáhne úrovně A1společného evropského referenčního rámce, který je definován:

Ústní projev – komunikuje při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech, umí klást otázky a odpovídat na ně, umí jednoduše konverzovat o běžných  situacích (rodina, místopis, záliby)

Psaní – umí napsat jednoduchý stručný text, umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, umí napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

Čtení – rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. v oznámeních, na plakátech, v inzerátech, umí číst jednoduché texty, vyhledá informace v reklamách, prospektech, jídelních lístcích atd., rozumí jednoduše napsaným krátkým dopisům

Poslech – rozumí větám a často používaným slovům v oblasti, k níž má bezprostřední vztah ( rodina, záliby, přátelé), je schopen postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení

V druhém pololetí 6. ročníku doporučujeme složení zkoušek z jazyka FIT in DEUTCH 1 úrovně A1. Nadaní žáci mohou tuto úroveň zkoušky složit již ve druhém pololetí 5. ročníku.

 

 

Výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana po absolvování 9. ročníku

Ústní projev Žák reprodukuje obsah promluvy a jednoduché konverzace, poskytne v rámci konverzace požadované informace, sestaví jednoduché sdělení týkající se situace související s běžnými každodenními situacemi ve škole.
Psaní Žák napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět, zformuluje základní údaje o běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů.
Čtení Žák dokáže rozlišit zásadní informace od informací obsahově nedůležitých, porozumí úryvkům autentických textů převážně informativního charakteru, s porozuměním využívá informace z různých materiálů (časopisy, knihy,…), používá výkladový slovník, využívá ICT technologie k získání nových poznatků.
Poslech Žák rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit zásadní informace od informací obsahově nedůležitých, porozumí úryvkům autentických textů informativního charakteru.

Na konci 8. ročníku dosáhne úrovně A2 společného evropského referenčního rámce, který je definován:

Ústní projev – umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech, zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet

Psaní – umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb, umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, představit se jednoduchými větami.

Čtení – umí číst krátké jednoduché texty, vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, prospekty, jídelní lístky, jízdní řády..), rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům

Poslech – rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (základní informace o jeho osobě, rodině, nakupování,…), dokáže pochopit hlavní smysl krátkých jasných a jednoduchých zpráv, rozpozná téma diskuse, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně

V druhém pololetí 8. ročníku doporučujeme složení zkoušek z jazyka FIT in DEUTSCH 2 úrovně A2.

V průběhu 9. ročníku absolvují žáci první část přípravy na dosažení úrovně B1 (Zertifikat Deutsch). Tuto zkoušku mohou složit na konci prvního ročníku střední školy. ZŠ Bernarda Bolzana nabízí jazykové kurzy v rámci další práce s absolventy.