Přijímání žáků

Vstupní pohovory do 1. třídy

se uskuteční v úterý 3. dubna  2018

v době od 14:00 do 17:00  hod. v budově na Školním náměstí.

S sebou přineste rodný list dítěte.

Děti projdou několika stanovišti, na kterých prokáží svou školní zralost a kde budou bodově ohodnoceny.  Na základě výsledků budou přijaté děti pozvány ke slavnostnímu zápisu.

Pokud si budete chtít  ušetřit čekání, budete moci využít našeho druhého termínu

vstupních pohovorů 4. dubna 2018, který lze domluvit

na tel. č. 381 200 251 v době od 12. do 28. března 2018

(tento termín je vyhrazen pouze pro objednané předškoláčky.)

Orientační kritéria přijetí:

Ve školním roce 2018/2019 Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. otevře jednu první třídu s maximálním počtem 26 žáků.

V případě volné kapacity do určeného počtu 26 žáků v jedné první třídě základní školy se budou žáci přijímat podle následujících kritérií určených školní zralostí:

 1. Kresba postavy – projevy obecné inteligence, úroveň tvarové představivosti, paměti a vizuomotorické koordinace; úchop tužky; obkreslení skupiny bodů
 2. Jemná motorika – klička; ovládání prstů dle pokynů učitele
 3. Prostorové vnímání –  zraková diferenciace / stejné a různé tvary/
 4. Rozlišování tvarů, barev – zraková analýza; základní početní vědomosti; splnění tří pokynů najednou (zadání tří pokynů a jejich splnění)
 5. Rozhovor a obrázkový příběh –  krátké vyprávění o rodině; slovní zásoba; chronologie, jednoduché pojmy související s časem
 6. Mechanická paměť – nácvik básničky; řeč – výslovnost / tolerance r – ř /, přednes básničky nebo zazpívání písničky
 7. Jazykový cit – sluchová diferenciace / rozlišit zvuky/, sluchová analýza /na jakou hlásku začíná určité slovo/
 8. Samostatnost dětí a dodržování zadaných pravidel na jednotlivých stanovištích
 9. V případě obdobného výsledku dvou a více dětí v celkovém hodnocení vstupních pohovorů bude při naplnění kapacity upřednostněn sourozenec žáka, který již ZŠ Bernarda Bolzana navštěvuje. Z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na živé jazyky je druhým doplňkovým kritériem zvládnutí sluchové diferenciace a sluchové analýzy.

Pro školní rok 2018/2019 se zápis k povinné školní docházce týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a také dětí, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení by měla být řediteli doručena do 30. dubna.

Nejčastější důvody pro odklad školní docházky:

 • Problémy v oblasti řeči
 • Problémy s pozorností a soustředěností
 • Problémy v grafomotorice
 • Problémy pracovního tempa (pomalost)
 • Problémy vědomostního rázu (orientace ve světě)

PROČ COMENIA SCRIPT 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010101020/obsah/430016-comenia-script-5-let-ve-skolach

CO BY MĚL PRVŇÁČEK UMĚT…

Pro rodiče: Jak může rodič do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

POHYB

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat tělo, být samostatné v sebeobsluze.

SAMOSTATNOST

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

JAZYK A ŘEČ

Dítě by mělo zvládat přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

MANIPULACE

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

VNÍMÁNÍ

Dítě by mělo být schopno rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

MYŠLENÍ

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

PAMĚŤ

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

PRAVIDLA

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

TVOŘIVOST

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

ZNALOSTI

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě a i v praktickém životě.