Výuka jazyků

Doporučení rodičům

Na stránkách Britské rady www.britishcouncil.cz naleznete informace o výuce angličtiny pro děti a mládež, ale také podpůrné materiály a informace o zkouškách.

 

Úrovně jazykových zkoušek pro mládež:

https://www.britishcouncil.cz/anglictina/kurzy-deti/urovne

https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/deti

 

Stránka s odkazy na mobilní aplikace:

https://www.britishcouncil.cz/anglictina/kurzy-deti/apps

 

Stránka s aktivitami pro děti:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Metodika výuky jazyků

2018 Preparation Centre certificate

V jakém ročníku začíná výuka cizích jazyků?

Na základní škole Bernarda Bolzana o.p.s. se děti učí od 1. třídy anglický jazyk, ke kterému se ve čtvrtém ročníku připojuje jazyk německý.

Jaké metody a postupy používáme ve výuce cizích jazyků?

Hlavní je komunikativní, komunikační neboli přímá výuková metoda

 • založena zejména na komunikaci – a to předně komunikaci žáka ve studovaném jazyce.  Hovor v mateřském jazyce je omezen pouze na nezbytné minimum, neměl by se používat ani při vysvětlování gramatiky či nových slovíček. Naopak žádaná je aktivita žáka, nutnost o nových termínech přemýšlet a hledat pravý význam bez použití slovníku.
 • správná komunikativní metoda se vyznačuje zejména komplexností, nesmí opomíjet ani jednu část jazyka, věnuje se jak mluvené komunikaci, tak té psané, poslechu i čtení.
 • gramatika je vyučována do té míry, aby napomáhala správné komunikaci. Cílem není vytvářet jazykovědce, kteří mají hlavu plnou pouček, když je však zastaví cizinec, nejsou schopni promluvit.

Další doplňkové metody:

Metoda TPR (Total Physical Response) 

 • je používána hlavně při výuce dětí, poslední dobou je však jako doplněk uplatňována i ve výuce dospělých.
 • jedná se o spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce
 • metoda TPR se snaží napodobit přirozený proces učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a zároveň očekávají určitou reakci. Za každé správné pochopení, tedy vykonání příkazu, je dítě pochváleno a podpořeno k další aktivitě.

Metoda Act & Speak

 • výuka divadlem – jejím cílem je „naučit bez učení“
 • gramatika je prezentována a prožívána v konkrétních scénách a situacích

Metodika je založena na Gardnerově teorii mnohačetných inteligencí. Učebnice z řady Join US, Messages jsou vytvořeny podle této teorie, tzn. při výuce jsou rozvíjeny všechny oblasti inteligence:

 1. jazyková
 2. logicko-matematická
 3. prostorová
 4. hudební
 5. tělesně-kinestetická
 6. interpersonální
 7. intrapersonální

Odpovídají tyto metody současným trendům ve výuce cizích jazyků?

Komunikativní (přímá) metoda je v současnosti nejrozšířenější výukovou metodou ve světovém měřítku. Původně vychází z metody přirozené, která vnímá řeč jako dovednost, kterou si každý člověk osvojuje intuitivně napodobováním a upevňováním vzorů ze svého okolí. Každý by se měl učit jazyk tak, jako se dítě učí svůj mateřský jazyk, a to nejlépe v prostředí, kde se daným cizím jazykem mluví (nejlépe od cizojazyčného lektora). Při hodinách se mluví pouze daným cizím jazykem, hovoří se o běžných tématech z každodenního života, ale i o kultuře, literatuře a historii národa, jehož jazyku se žáci učí. Počátky této metody sahají už do starověku, kdy se takto učily děti bohatých římských měšťanů řečtině pod vedením řeckých učitelů, ale je součástí i mnoha současných metod.

Jaké metody jsou preferovány na českých školách?

Dle komplexního rozboru dané problematiky (publikovaného v DNES 24. března 2011) je dosud na českých školách preferovaná tzv. metoda gramaticko-překládací, která se používala zejména ve středověkých klášterních školách při výuce latiny. Tato metoda se zakládala na dokonalé znalosti gramatiky, morfologie, lexika a syntaxe daného jazyka. Žáci se při ní učili zejména z písemných materiálů. Při vyučování se používá mateřský jazyk. Slovní zásoba se učí většinou formou izolovaných slov a gramatika pomocí propracovaných pravidel, která jsou demonstrována na jednotlivých překladových větách. U textů není důležitý obsah, ale slouží jako materiál k podrobným jazykovým analýzám. Žáci již v začátcích pracují s poměrně složitými texty. Používají se cvičení založená na drilu a paměťovém učení. Mluvenému projevu se nevěnuje velká pozornost a často není kladen důraz na výslovnost. V 18. a 19. století tato metoda ovlivnila i výuku živých jazyků. Pro tuto metodu je typický nezáživný dril, který děti nudí a nemotivuje.

Které oblasti ve výuce jazyků jsou nejdůležitější?

Všechny oblasti (mluvená komunikace, psaní, čtení, poslech) jsou stejně důležité a dbáme na jejich zařazení do každé vyučovací hodiny. Všechny tyto oblasti jsou také standardní součástí jazykových zkoušek (YLET, Fit in Deutsch). Nejdůležitější oblastí je však osobní motivace. Pokud se něco učíme s tím, že to „někdy budeme potřebovat“, tak to většinou nefunguje a u cizího jazyka už vůbec ne. Motivace musí být zcela osobní. I dítě potřebuje mít svůj vlastní osobní důvod, proč se cizí jazyk učí. Velmi důležitá je i praxe. Cizí jazyk by měly děti co nejdříve využít. Nemusí to být hned reciproční pobyt v zahraničí. Může to být čtení, sledování filmů, poslech nahrávek, prohlížení webů. Uvědomme si, že cizinci mluví také s chybami. Pokud věta nevypadá tak, jak by měla, použiju špatnou předložku nebo zapomenu správný člen, ale mám takovou výslovnost, že mi druhý člověk rozumí a já chápu, co mi říká, pak se nic neděje. Jinak by to bylo ve chvíli, kdybychom v angličtině dělali prezentaci nebo politický projev, ale pro běžný život to stačí. Nemůžeme prostě čekat, že když mám hodiny angličtiny týdně, po dvou letech přečtu Shakespeara v originále. To není reálné a ani smysluplné.

Jaká je role učitele při výuce v naší škole?

Samozřejmostí je odborná vzdělanost učitelů a jejich přirozený a přátelský přístup k dětem. Učitelé na naší škole se zajímají o svůj obor a nechápou jej jen jako zaměstnání. Jsme si vědomi toho, že pouze kvalitní a dostatečně vzdělaný lektor dokáže motivovat žáky.  Neméně důležité je používání moderní techniky (internet, audio, video), ale také jasný cíl vyučovací hodiny. Učitel využívá praktických témat, snaží se žáky uvést do komunikačních situací, ve kterých se mohou kdykoli ocitnout. Učitelé vedou výuku s co nejmenším použitím mateřského jazyka, učební materiály neobsahují češtinu mnohdy vůbec. Z toho vyplývá, že svoji roli zcela úplně ztrácí překládání slovíček, vět či celých článků. Důraz je kladen více na schopnost domluvit se, než být schopen vytvářet bezchybné věty. Učitelé nepovažují chybu za „hřích“, ale za přínos. Role učitele nespočívá ve vysvětlení látky, ale jeho úkol je spíš pomáhat žákům, aby určitá pravidla a zákonitosti sami pochopili.

Mohou pomoci s výukou jazyků i rodiče?

Každý člověk, ať laik nebo pedagog, má názor na výuku jazyků trochu jiný. Je však nesmírně důležité zachovat důvěru v učitele a případné podněty okamžitě konzultovat v rámci konzultačních hodin. „Západní“ cizí jazyky se v minulosti u nás učily pouze teoreticky. Hlavní důraz byl kladen na jazykové prostředky (především gramatiku a slovní zásobu) a případně reálie, zatímco řečové dovednosti musely jít stranou. Tento přístup, který zná většina rodičovské veřejnosti, je u nás ve škole nahrazen tím, ve kterém nám jde o to, abychom rozuměli a aby rozuměli nám. Rodiče mají na děti velký vliv zejména v oblasti motivace a zajištění vhodných podmínek pro učení (podpora jazykových zkoušek, spolupráce s učiteli). Děti potřebují cítit, že dělají pokroky, potřebují neustálé povzbuzování, stejně, jako chválu za dobré výkony, protože jakýkoli úspěch motivuje. Rodiče často očekávají, že dítě začne již po několika výukových hodinách mluvit cizím jazykem. Když se děti učí cizímu jazyku, může nastat „tichá fáze“ (podobně jako když se učí mateřskému jazyku). Během tohoto období by rodiče neměli nutit k účasti na ústní konverzaci neustálým nabádáním k opakování slov. Případný mluvený dialog by měl být jednostranný. Po určité době začne dítě vyslovovat jednotlivá slova, běžná krátká slovní spojení a jednoduché věty. Je třeba pečlivě rozvážit kdy a jak děti opravovat. V některých případech může být korekce demotivující. I zde platí, že stejně jako při osvojování mateřského jazyka pokud mají děti možnost slyšet dospělého, jak opakuje stejná slova a slovní spojení správně, časem opraví své chyby sami.

Spolupracuje škola při výuce s odbornými institucemi?

Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. spolupracuje s Britskou Radou a Goethe Institutem. Více informací naleznete na stránkách těchto institucí:

http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic.htm

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm?wt_sc=praha

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

CEF

úroveň

Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Písemný projev Typy zkoušek Cambridge  University a Goethe Institutu
A1  

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

 

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat  pomaleji svou výpověď nebo ji  přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých   základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.  

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

 

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici,  například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Starters*

Movers*

Fit in Deutsch I*

A2 Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní  informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných  jednoduchých zpráv a hlášení. Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace  v jednoduchých každodenních materiálech, např. v  inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umím komunikovat v jednoduchých běžných  situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu  informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi  krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle  nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet . Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a)  vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí  zaměstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.  

Flyers*

Fit in Deutsch II*

KET

B1 Rozumím  hlavním myšlenkám  vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního  zájmu, pokud jsou vysloveny  poměrně pomalu a zřetelně. Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které  se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním  v osobních dopisech. Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit  své reakce. Umím napsat  jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.  

 

 

 

PET

ZD

B2 Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu  názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými  problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní  postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že  mohu vést běžný  rozhovor  s rodilými mluvčími.

Dokážu se  aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Dokážu  se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále  témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své  stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých  řešení. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu  zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.  

 

 

 

FCE

C1 Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak  beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro  společenské a pracovní  účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních  mluvčích. Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným  závěrem. Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.  

 

 

 

CAE

Anglická knihovna

Ve školním roce 2015/2016 disponovala knihovna 185 tituly v anglickém jazyce.

Od organizace BCSA jsme již dříve získali prostředky na zakoupení anglických knih, CD a DVD do anglické knihovny.

Žáci si mohou zapůjčit knihy odpovídající jejich jazykové úrovni a věku.

Dále byly z tohoto zdroje zakoupeny výkladové slovníky pro žáky 2. stupně a interaktivní a obrázkové slovníky pro žáky 1. stupně a cvičné testy pro přípravu na zkoušky CYLET.

 

dsc-0036dsc-0030

Hlášenka volného pracovního místa

Název zaměstnavatele: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost IČ: 65018711
Požadovaná profese: Učitel/ka anglického jazyka – rodilý mluvčí
Počet požadovaných zaměstnanců: 1 CZ-ISCO1):
Místo výkonu práce (adresa): Školní náměstí 199, Tábor
Typ pracovněprávního vztahu:  pracovní poměr
Zaměstnání
na dobu:
 neurčitou Od: Hrubá měsíční mzda/plat2) od: 22600,- Do:
 určitou Od: 29. 8. 2017 Pracovní
úvazek:
 plný Počet hodin
týdně:
Do: 29. 8. 2018
Směnnost:  1 směna Vhodné i pro:
Zájem o občany z jiného státu Evropské unie3):  ano
Souhlas s nabízením
volného pracovního
místa cizincům4):
 ano

 

Souhlas
se zaměstnaneckými kartami5):
 ano

 

Souhlas
s modrými kartami6):
 ano

 

Požadovaný minimální
stupeň
vzdělání:
vysokoškolské

 Upřesňující informace7):

Hledáme zaměstnance na pozici učitel/ka anglického jazyka – rodilý/á mluvčí (narozen v zemi, kde je anglický jazyk úředním jazykem).

Nezbytnou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání. Pedagogická praxe na ZŠ min. 5 let výhodou.

Zaměstnanecké výhody8): Příspěvek na stravování, pracovní notebook

Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo se zaměstnavatelem10): telefonicky, e-mailem, osobně

Kdy: Po – Pá 8:00 – 14:00

Místo, případně čas: dle předchozí dohody

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Trska Tel.: 381200252

E-mail: info@skolabolzano.cz