Pondělí 10. května 2021

Návrat k prezenční výuce

Vážení rodiče,
v následujícím týdnu bude pokračovat tzv. rotační výuka prvního i druhého stupně: 1., 3., 4., 7. a 8. třída. Výjimku budou mít nadále děti z prvního stupně, jejichž rodiče mají vybrané profese – viz níže. Ty mohou chodit do školy bez omezení (mimo tzv. rotaci). Ostatní žáci se budou vzdělávat on-line.

Prezenční výuka bude i nadále podmíněna testováním žáků. 
Testování se bude provádět v pondělí (všichni žáci) a ve čtvrtek (pouze žáci 2. stupně). Žáci nebo zaměstnanci, kteří se nebudou z důvodu nepřítomnosti ve škole testovat v uvedených dnech, se otestují v den nástupu do školy. Žákům 1., 2. a 3. třídy mohou při testování pomoci rodiče. Je možné přinést si vlastní test, který spadá do schválených testů MZ. V tomto případě však učitelé nemohou poskytnout asistenci, žák musí znát postup při testování. 
 
Kdo je osvobozen z testování?
  • zaměstnanec či žák, který doložil, že neuplynulo 90 dní od pozitivního RT-PCR testu (proběhla karanténa), 
  • zaměstnanec či žák, který doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.
Jakým způsobem lze prokázat důvody osvobození z testování?
  • potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
  • v případě, že budou mít rodiče nebo zaměstnanci potíže s potvrzením je možné se obrátit přímo na KHS
 Příchody žáků do školy:
 
1., 2. třída                                6:30 – 8:00
3., 4., 5., 7., 8. třída                 7:45 – 8:00
(výjimkou je nultá hodina)

Odchody žáků:
 
1. - 3. třída                   pro tyto žáky bude fungovat v odpoledních hodinách družina
Ostatní třídy musí z organizačních důvodů odejít po vyučování (obědě) samostatně domů.
 
Testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek , při zjištění pozitivního žáka v pondělí jde do karantény pouze daný žák - škola neprodleně informuje rodiče. Ve čtvrtek se obdobný případ řeší dokončením testování a celá třída jde do karantény. Pozitivní žák (žáci) je převeden do kinosálu, ostatní čekají na rodiče ve třídě společně s vyučujícím. Škola obvolá rodiče, kteří si děti postupně vyzvednou (v případě druhého stupně odchází samostatně nebo vyčkají na zákonné zástupce)
 
Rodiče pozitivně testovaného žáka obdrží od školy potvrzení o pozitivním testování a jsou pak povinni informovat telefonicky příslušného dětského lékaře. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit žádanku k tomuto vyšetření (viz příloha).
 
Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po předložení potvrzení o ukončení povinné izolace (vydává dětský lékař).
 
Doporučuji Vám seznámit děti s níže uvedeným videonávodem samotestování (naší školy se nově týká: „video testování ve škole – SINGCLEAN testy“).
 
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy
 
Každý žák musí být vybaven odpovídající certifikovanou ochranou nosu a úst (viz příloha).
 
Žákům 1. stupně ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s, jejichž zákonní zástupci jsou
 
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
 
se umožňuje osobní přítomnost ve škole bez tzv. rotace. Tito žáci budou tvořit jednu homogenní skupinu - speciální třídu, kde, jim bude umožněna výuka pod dohledem paní vychovatelky.  V případě malého počtu dětí budou ve třídě s paní učitelkou vyučující on-line ostatní žáky dané třídy. Testování těchto žáků bude probíhat dle výše uvedených pravidel. Příslušnou techniku zajistí škola.