Středa 1. září 2010

Projekt Bolzanova interaktivní škola

Na základě aktuální evaluace školy ze dne 20. 9. 2008, strategického plánu rozvoje školy a v souladu s usneseními správní rady Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. byly předloženy projektové žádosti do operačních programů ROP a OP VK. Předložené projekty byly následně podpořeny ze SF EU a jejich realizace je východiskem ke zpracování projektového záměru projektu Bolzanova interaktivní škola (zkráceně BIŠ).

S ohledem na to, že projektem Bolzanova barevná škola podpořeným z ROP byla vytvořena infrastruktura pro výuku přírodovědných předmětů a že následným projektem financovaným z OP VK bylo podpořeno především jazykové vzdělávání a oblast ICT, je nutno podpořit projektem BIŠ výuku přírodovědných předmětů.

Čtenářská gramotnost na ZŠ Bernarda Bolzana vykazuje pouze standardní úroveň (viz dlouhodobé výsledky testování SCIO), proto je podpořena také tato oblast. Realizace projektu byla zahájena 1.9.2010.

Cíle projektu
  • Zkvalitnění čtenářské gramotnosti dětí
  • Rozvoj matematických dovedností žáků
  • Inovace a zkvalitnění výuky v předmětech přírodovědného zaměření
  • Finanční gramotnost žáků

Od 1. 9. 2010 je žákům k dispozici nový čtenářský koutek se dvěma čtečkami v rámci Informačního centra - knihovny. Dle zájmu žáků jsou každý měsíc zakoupeny nové knihy.