Úterý 5. dubna 2022

Zápis do 1. ročníku Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s.

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s.
pro školní rok 2022/23

1. Termín a místo konání: 
  • 5. dubna 2022  14:00 – 17:00 hodin (po elektronickém objednání)
  • 6. dubna 2022  14:00 – 17:00 hodin (po elektronickém objednání)
Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s., Školní náměstí 199/15, 390 01 Tábor
 
Čas zápisu si předem rezervujte zde: 

Přihláška

Rezervace je možná do 31. 3. 2022 do 16:00 hod. Po rezervaci obdržíte potvrzovací e-mail s registračním číslem.
 
2. Uchazeči o studium na Základní škole Bernarda Bolzana o.p.s.
  • Děti narozené od  1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, příp. děti po odkladu školní docházky
  • Počet přijímaných žáků: 26  
​3. Kritéria výběru 

Školní připravenost se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dispozicím ke zvládnutí Školního vzdělávacího programu Barevná škola, ve kterém se zaměřujeme na výukou jazyků a informačních technologií. Škola si je vědoma doporučení ombudsmanky z roku 2017 i metodických pokynů ČŠI. Škola volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit (sluchové a zrakové vnímání, početní představy, paměť, grafomotorika, řečová dovednost, sociální a emocionální rozvoj). 
Děti, které prokáží výše uvedenou školní připravenost, budou přijaty losem. Jediným zvýhodňujícím kritériem je sourozenecká vazba (pouze rodný sourozenec žáka školy). Využití tohoto kritéria považujeme za projev prorodinné politiky, který může napomoci slaďování rodinného a pracovního života rodičů či upevňování pocitu rodinné sounáležitosti. 
Losování proběhne po ukončení zápisu za přítomnosti ředitele, zástupců pedagogického týmu a zástupců školské rady. Po přednostním přijetí rodných sourozenců budou další děti losovány do celkového počtu 26 žáků. Zároveň budou vylosováni náhradníci pro případ, že některé dítě nenastoupí.
Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky, a to písemně, v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. K žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k podkladům dle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 7. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 v Základní škole Bernarda Bolzana o.p.s., Školní náměstí 199/15, 390 01 Tábor.

4.Výsledky zápisu 

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě zveřejněny 8. 4. 2022 po 16. hodině na www.skolabolzano.cz (uchazeči budou identifikováni přidělenými registračními čísly).
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno.
Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí žáka k plnění povinné školní docházky má uchazeč právo se odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí.

5. Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení: 
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní škole ve znění pozdějších předpisů; 
  • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 V Táboře dne 4. března 2022                                                                       
 
Mgr. Zdeněk Trska
ředitel školy