Pátek 8. dubna 2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022/23

Č.j.: ZSBB71/2022
Dne 8. dubna 2022
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023
Ředitel Základní školy Bernarda Bolzana obecně prospěšné společnosti, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Bernarda Bolzana obecně prospěšné společnosti
od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:
 

DSUK8
VLCSJ
LH566
POMRQ
C4SK9
D4LQQ
BB001
EWTCB
YW0YD
I02JF
0QQNG
QOU7I
D63I0
3P6JQ
FDDLC
OI1T3
F2JJ8
EJL7P
AXK5K
HCFS4
J4B4P
ZOZUO
7UQ4Z
4KKVT
YJH5G
BG7J1

Upozorňujeme rodiče, že žák může být zapsán pouze na jednu základní školu. Pokud jste zvolili jinou základní školu, neprodleně nás informujte a uveďte věc do souladu.
Pokud se dodatečně rozhodnete zažádat o odklad školní docházky svého dítěte, je nutné tak učinit nejpozději do 30. dubna 2022.