Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Správcem osobních údajů je:
 
Název subjektu: Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s.
Spisová značka: O 47 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor
IČO: 65018711
ID datové schránky: 9zb67hp
Telefon: +420 381 200 251
E-mail: info@skolabolzano.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Ing. Alena Sušková, tel.: 604 758 036, email: suskova@skolabolzano.cz, k zastižení v kanceláři školy.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví, eviduje škola výsledky neinvazivního antigenního testování žáků a zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole formou samoodběru, příp. datum výsledku pozitivního testu žáka/zaměstnance z laboratorního vyšetření, příp. datum provedeného očkování.
 
Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní, je informován zákonný zástupce žáka a v případě potřeby jsou osobní údaje předány Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje.
Výše uvedené údaje škola uchovává dle doporučení MŠMT do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je skartuje. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti a podléhá ochraně osobních údajů.