Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Správcem osobních údajů je:
 
Název subjektu: Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s.
Spisová značka: O 47 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor
IČO: 65018711
ID datové schránky: 9zb67hp
Telefon: +420 381 200 251
E-mail: info@skolabolzano.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Ing. Alena Sušková, tel.: 604 758 036, email: suskova@skolabolzano.cz, k zastižení v kanceláři školy.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví, eviduje škola výsledky neinvazivního antigenního testování žáků a zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole formou samoodběru, příp. datum výsledku pozitivního testu žáka/zaměstnance z laboratorního vyšetření, příp. datum provedeného očkování.
 
Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní, je informován zákonný zástupce žáka a v případě potřeby jsou osobní údaje předány Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje.
Výše uvedené údaje škola uchovává dle doporučení MŠMT do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je skartuje. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti a podléhá ochraně osobních údajů.