Název projektu:
Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti

Název programu: 
Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014

Rozhodnutí:
čj. MSMT-22412-11/2014

Cíl projektu:
Přispět ke zvyšování čtenářské gramotnosti u žáků prvního i druhého stupně základních škol. Proces bude podpořen dílčími aktivitami tvořícími logický celek v rámci projektu. Cílem je nejen tvorba edukačních materiálů na základě inovativních metod implementovaných do hodin českého jazyka volně distribuovaných do škol, ale i další vzdělávání pedagogických pracovníků ve dvoustupňových seminářích, jejichž smyslem budou praktické ukázky práce s materiálem, návštěva vzorových hodin podporujících čtenářskou gramotnost u žáků v rámci řádného vyučování a praktické ukázky tvorby materiálů rozvíjejících čtenářství.

Projekt se skládá z několika dílčích aktivit pro rozvoj a zvyšování čtenářské gramotnosti:
  • Vytvoření sad interaktivních edukačních materiálů využitelných učiteli pro rozvoj čtenářství.
  • Metodická příručka pro učitele ČJ shrnující problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti a obsahující základní sadu edukačních materiálů využitelných v hodinách.
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  Probíhá dvoustupňově v říjnu a listopadu 2014. Každý seminář má 6h časovou dotaci. 1. stupeň semináře se týká obecné teoretické problematiky rozvoje čtenářské gramotnosti a jejího současného stavu,  způsobu práce s edukačními materiály a návštěvou vzorové hodiny s prací s podpůrnými materiály. 2. stupeň semináře prohlubuje poznatky a učitelé si sami vytvoří vlastní materiál využitelný v hodině českého jazyka
Veškeré materiály budou distribuovány zdarma, zveřejněny na metodickém portále RVP a tomto webu. O projektu budou školy informovány prostřednictvím metodického portálu RVP, rozesláním informativního e-mailu do škol a prezentací projektu v tisku.