Název projektu:
ECDL na základní škole

Reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012391

Operační program:
OP VVV

Prioritní osa:
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Aktivita č. 5 – Šíření příkladů dobré praxe škol

Plánované datum zahájení projektu:
01. 11. 2019

Datum ukončení projektu:
30. 06. 2022

Doba trvání projektu:
32 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu:
3 081 083,75 Kč

O konceptu ECDL/ICDL